Shivam Palace & Resort, Jodhpur

Lal Sagar, Gokulji ki Piyau, New Nagor Road, Jodhpur