HOTEL SEVENTH SQUARE, Udaipur

2B,New Fatehpura,near sahelion ki bari udaipur-313001 (Raj) India