The Verda Driftwood, Leh

Village Shey Leh, Ladakh, 194101