Hotel Sunder Palace, Jaipur

Sanjay Marg,Hathroi Fort,Ajmer Road,Jaipur (INDIA)